Технічний переклад

Технічний переклад – це переклад, що використовується для обміну спеціальною науково-технічною інформацією між людьми, які розмовляють різними мовами.

Науково-технічні тексти найбільш насичені когнітивною інформацією. Їх вирізняє інформативність, логічність (строга послідовність викладу, чіткий зв’язок між основною ідеєю та деталями), точність і об’єктивність, ясність і зрозумілість. Дуже часто в такому типі текстів трапляються схеми, графіки, малюнки та ілюстрації, математичні символи, які можуть траплятися окремо чи об’єднуватися у формули. Зрозуміло, що для перекладача вони не являють скільки-небудь значної складності, оскільки мають інтернаціональний характер, і тому просто переносяться з тексту оригіналу в текст перекладу без змін. Інша справа – мовні (вербальні) засоби.

У галузі лексики – це перш за все використання науково-технічної термінології і так званої спеціальної лексики, тому при перекладі подібних текстів не обійтись без словників і довідників з різних галузей знань. У технічних текстах постійно вживаються терміни. У якості термінів можливе використання спеціальних значень загальновживаних слів.

Головне завдання перекладача полягає в тому, щоб перекладати термін терміном. Отже, основний принцип термінологічного перекладу – термін повинен відтворюватися терміном. Але якщо термін позбавлений зв’язку із терміносистемою, допускається відхилення від цього принципу.

Часто в науково-технічних текстах вживаються скорочення. Вони можуть бути загальновідомими в певній галузі знань. Трапляються скорочення, створені спеціально для даного тексту. Вони, зазвичай, розшифровуються при першому вживанні або в окремому списку (особливо, якщо ці скорочення прийнятні для всієї книги). Зрозуміло, що всі згадані типи скорочень треба перекладати відповідними скороченнями, прийнятими у мові перекладу. Крім того, науково-технічний текст містить чимало того, що умовно можна назвати перехресними внутрітекстовими посиланнями: див. далі, див. нижче, тощо. Вирази такого типу необхідно перекладати відповідними усталеними виразами мови перекладу, а не буквально, оскільки вони мають суто формальний характер.

Отже, для розуміння й перекладу тексту професійному перекладачеві науково-технічної та науково-популярної літератури недостатньо знань зі сфери термінології та спеціальної лексики. Як і будь-якому іншому спеціалістові з міжмовної комунікації, йому треба володіти всіма багатствами мов, з якими доводиться мати справу. Тому необхідно постійно удосконалювати перекладацькі навички у різних сферах спілкування, при якому доводиться постійно переходити змови на мову.

Будь ласка, надсилайте ваші побажання за адрессою office@perekladburo.com.ua